000

Nick Z

$ 46,470,000

Item Joker Pnt
Driver
Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda   166
Oscar Piastri Oscar Piastri   285
Chassis
W14 W14   135
W14 W14   135
Motor
Mercedes (MCL) Mercedes   176
Mercedes (AST) Mercedes   66
Round score     963
Prediction 1st place qualification and race
Max Verstappen Max Verstappen   0
Max Verstappen Max Verstappen   0
Prediction fastest race lap
Max Verstappen Max Verstappen   0
Total bonus questions 0
Total score & prediction 963